Sign-in Register Test Made by

Základní ustanovení

 1. Tato Licenční smlouva stanoví podmínky, za kterých společnost YUAR s.r.o., založená a existující dle práva České republiky, se sídlem: Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28447476, DIČ: CZ 28447476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 142176 (dále jen „YUAR“) uděluje Klientovi (viz odst. 1.3 níže) licenci k užívání Software „Spaceplanning.app“ (viz odst. 1.2 níže).
 2. Softwarem, k němuž je poskytována licence na základě této Licenční smlouvy je aplikace s názvem „Spaceplanning.app“, případně její varianty, pro jsou užívána označení „název.spaceplanning.app“ (dále jen „Software“), jejímž účelem je zejména usnadnění prostorového plánování stavebních záměrů za pomoci virtuálních modelů vytvořených na základě uživatelem stanovených parametrů, a která je dostupná prostřednictvím webového rozhraní na Internetové stránce (viz odst. 2.8 níže).
 3. Klientem je fyzická nebo právnická osoba, s níž společnost YUAR uzavře Licenční smlouvu postupem stanoveným v článku 3 níže (dále jen „Klient“).
 4. Klient při uzavření této Licenční smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že Software je poskytován bezúplatně a v testovacím provozu a že společnost YUAR neposkytuje žádné záruky za fungování Software, ani za obsah či kvalitu jeho výstupů. Společnost YUAR si současně vyhrazuje právo provoz Software kdykoliv ukončit.
 5. Licence je s ohledem na účelové určení Software určena výhradně k podnikatelským účelům, nikoliv pro osoby v postavení spotřebitele. Klient proto při uzavření této Licenční smlouvy prohlašuje, že licenční smlouvu uzavírá v souvislosti se svojí podnikatelskou činností.

Definice

Není-li výslovně uvedeno jinak, budou mít pro účely této Licenční smlouvy pojmy vymezené v tomto článku níže uvedený význam. Řazení jednotlivých pojmů do odstavců je provedeno abecedně, a z tohoto důvodu se v různých jazykových verzích této Licenční smlouvy liší.

 1. Data Klienta“ znamená veškerá data (vstupy), která Klient a Uživatelé zadají do Databáze Software při užívání Software v souladu s Licencí dle této Licenční smlouvy, a veškerá data (výstupy), která Software na základě těchto dat vygeneruje.
 2. Databáze Software“ znamená soubor dat zadaných uživateli při užívaní Softwaru a dat generovaných Softwarem umístněných na veškerých úložištích, která Software využívá;
 3. Doba Licence“ znamená dobu trvání Licence, která začíná ode dne účinnosti této Licenční smlouvy a končí ke dni ukončení smluvního vztahu z této Licenční smlouvy;
 4. Dokumentace“ znamená veškerou dokumentaci týkající se Software, která byla vydána ze strany společnosti YUAR;
 5. Důvěrné Informace“ znamenají (i) veškeré informace týkající se podmínek Licenční smlouvy uzavřené mezi YUAR a Klientem, práv a povinností stran z Licenční smlouvy vyplývajících, včetně cenových podmínek, odpovědnosti, tvrzených či skutečných vad Software a způsobu jejich vypořádání, (ii) veškeré informace týkající se jednání i komunikace stran v souvislosti s Licenční smlouvou; (iii) veškeré informace vkládané Klientem do Software; (iv) jakékoliv informace nebo materiály v jakékoliv formě, které se týkají provozu, personálu a obchodních záležitostí společnosti YUAR nebo závodu Klienta, které jsou obvykle považovány za důvěrné, a to s ohledem na jejich povahu nebo na okolnosti jejich zpřístupnění; a (v) jakékoliv další informace, dokumenty nebo materiály v jakékoliv formě, které YUAR označí za důvěrné;
 6. GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 7. Chyba“ znamená vadu nebo chybu Software, která brání řádnému fungování Software;
 8. Internetová stránka“ znamená internetovou stránku provozovanou společností YUAR, jejímž prostřednictvím je klientům zpřístupněn http://spaceplanning.app
 9. Klient“ má význam uvedený v odst. 1.3 výše.
 10. Klientský účet“ znamená uživatelský účet Klienta vedený v databázovém systému společnosti YUAR pod uživatelským jménem Klienta zahrnující zejména identifikační údaje Klienta, Přihlašovací údaje, soubor uživatelských oprávnění a další propojené informace, který Klientovi umožňuje přístup k Softwaru prostřednictvím webového rozhraní Internetové stránky.
 11. Licence“ znamená licenci k Software a Dokumentaci, která je Klientovi poskytnuta v rozsahu stanoveném touto Licenční smlouvou;
 12. Licenční smlouva“ znamená tuto licenční smlouvu pro koncové uživatele Software;
 13. Osobní údaje“ znamená jakékoliv osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR a/nebo dle vymezení obsaženého v jiných předpisech o ochraně osobních údajů, které se na právní vztahy založené touto Licenční smlouvou vztahují;
 14. Přihlašovací údaje“ znamená následující přihlašovací údaje umožňující přístup Uživatele k Software: (i) uživatelské jméno a (ii) heslo;
 15. Software“ má význam uvedený v odst. 1.2 výše;
 16. Strana“ znamená stranu této Licenční smlouvy, tzn. Klient nebo společnost YUAR;
 17. Uživatel“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu, které Klient na základě a v souladu s touto Licenční smlouvou umožní užívání Software;
 18. YUAR“ znamená YUAR s.r.o., společnost zřízenou a existující podle práva České republiky, IČO: 28447476, se sídlem na adrese Charlese de Gaulla 629/5, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 142176.

Uzavření licenční smlouvy

Bez uzavření této Licenční smlouvy není Klient oprávněn užívat Software ani Klientský účet.

K uzavření Licenční smlouvy dochází zejména, nikoli však výlučně, při registraci Klientského účtu prostřednictvím webového rozhraní Internetové stránky. Při zřízení účtu je Klient povinen zvolit v souladu s podmínkami stanovenými společností YUAR své Přihlašovací údaje a dále v příslušném formuláři pravdivě uvést následující identifikační údaje:

 1. pokud je Klient fyzickou osobou: (i) jméno a příjmení; (ii) datum narození; (iii) kontaktní adresu; (iv) kontaktní e-mailovou adresu; (v) kontaktní telefonní číslo;  (vi) identifikační číslo podnikatele (pokud bylo Klientovi přiděleno); (vii) označení oboru či profese Klienta;
 2. pokud je Klient právnickou osobou: (i) plný název, včetně případného dodatku označujícího právní formu; (ii) jméno a příjmení fyzické osoby jednající za Klienta; (iii)  kontaktní adresu; (iv) kontaktní e-mailovou adresu; (v) kontaktní telefonní číslo; (vi) identifikační číslo podnikatele (pokud bylo Klientovi přiděleno); (vii) označení oboru či profese Klienta.

Klient při registraci Klientského účtu projevuje vůli uzavřít Licenční smlouvu zakliknutím souhlasu s podmínkami Licenční smlouvy a následným dokončením registrace Klientského účtu. Registrace Klientského účtu představuje neodvolatelnou nabídku Klienta na uzavření této Licenční smlouvy. Společnost YUAR je oprávněna přijmout nabídku Klienta zejména těmito způsoby: (i) zasláním potvrzení o zřízení Klientského účtu na e-mailovou adresu Klienta; (ii) zpřístupněním registrovaného Klientského účtu Klientovi; (iii) jakýmkoliv zpřístupněním Software. V případě, že je Klientovi zpřístupněn Software prostřednictvím registrovaného Klientského účtu, má se za to, že došlo k uzavření Licenční smlouvy. K vyloučení pochybností se stanoví, že společnost YUAR není povinna s Klientem Licenční smlouvu uzavřít a její uzavření je oprávněna odmítnou z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Uzavřením Licenční smlouvy Klient současně:

 1. bezpodmínečně přijímá a odsouhlasuje veškeré podmínky Licenční smlouvy;
 2. potvrzuje, že si tuto Licenční smlouvu přečetl; a
 3. potvrzuje, že identifikační údaje uvedené při založení Klientského účtu jsou pravdivé.

Společnost YUAR dále prohlašuje, že text této Licenční smlouvy publikovaný na Internetové stránce a zobrazovaný Klientovi při prvním přihlášení do Klientského účtu představuje rovněž všeobecné licenční podmínky pro užívání Software bez ohledu na způsob uzavření licenční smlouvy. V případě, že v souladu s platným právem a/nebo dle postupů stanovených společností YUAR dojde k uzavření licenční smlouvy na Software, budou se jejich právní vztahy, v rozsahu v němž se Strany nedohodnou jinak, řídit podmínkami této Licenční  smlouvy.

Licence

Společnost YUAR na základě této Licenční smlouvy uděluje Klientovi Licenci vymezenou níže.

Licence zakládá nevýhradní, nepřevoditelné a nepodlicencovatelné právo užívat Software v souladu vymezeným účelem užívání a v souladu s Dokumentací, a to za předpokladu, že: (i) Software je Klientovi zpřístupněn, a (ii) Klient řádně plní veškeré své povinnosti dle této Licenční smlouvy. Vzhledem k tomu, že Licence je poskytována bezplatně v rámci testovacího provozu Software, není společnost YUAR povinna Klientovi Software zpřístupnit a je oprávněna mu přístup k Software kdykoliv dle svého uvážení odepřít.

Software slouží k usnadnění plánování stavebních záměrů, a to zejména pokud jde o prostorové uspořádání vestaveb, za pomoci virtuálních modelů jejich realizace dle Uživatelem zadaných parametrů. Účelem Software je sloužit jako pomocný nástroj kvalifikovaného pracovníka, nikoliv nahradit tuto kvalifikaci. Užití Software za jakýmkoliv jiným účelem je možné jedině se souhlasem společnosti YUAR. Software byl vyvinut především k plánování a k výpočtu plochy kancelářských vestaveb ve skladových halách. Případné užití Software za jinými účely, byť se souhlasem společnosti YUAR, činí Klient na své vlastní riziko.

Klient je oprávněn umožnit užívání Software pouze Uživatelům, kteří budou Software užívat v rámci činnosti vykonávané pro něj a na jeho účet a kteří jsou s Klientem v pracovněprávním a/nebo jiném obdobném smluvním vztahu umožňujícím Klientovi udělovat těmto Uživatelům závazné pokyny týkající se užívání Software. Klient se zavazuje, že nepředá Přístupové údaje, ani jiným způsobem neumožní přístup do Klientského účtu nebo užívání Software žádné osobě, která nesplňuje podmínky dle tohoto odstavce. Klient je povinen zajistit, aby všichni Uživatelé, kterým umožní užívání Software, řádně dodržovali veškerá pravidla a plnili veškeré povinnosti stanovené touto Licenční smlouvou. V případě, že Klient umožní užívat Software jakémukoliv Uživateli či osobě a/nebo jim jakkoliv zpřístupní Klientský účet či Přístupové údaje, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo v souladu s tímto odstavcem či nikoliv, odpovídá Klient za případná porušení povinností a za jakékoliv jiné důsledky takového užívání Software, Přístupových údajů či Klientského účtu danými osobami, jako by je vykonal či způsobil sám.

Klient je povinen v souvislosti s užíváním Software dodržovat následující povinnosti a současně zajistit (za podmínek a způsobem stanoveným v odst. 4.6 níže), aby tyto povinnosti bez výjimky dodržovali též všichni Uživatelé, kterým Klient umožní přístup k Software:Klient ani žádný z Uživatelů neumožní, aby se jakákoliv kopie Software dostala mimo držbu nebo kontrolu Klienta.

 1. Klient ani žádný z Uživatelů nebude kopírovat Software ani jeho část.
 2. Klient ani žádný z Uživatelů nebude Software a ani jakoukoliv jeho část upravovat, vylepšovat nebo slučovat s jiným software.
 3. Klient ani žádný z Uživatelů neposkytne Software, Přístupové Údaje, Klientský účet ani Licenci žádné třetí straně.
 4. Klient ani žádný z Uživatelů nepostoupí ani jinak nepřevede Software ani Licenci na žádnou třetí stranu, nebude distribuovat, prodávat, pronajímat, podlicencovat, zpoplatňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem nakládat se Softwarem ani jej zatěžovat.
 5. Klient ani žádný z Uživatelů nebude Software užívat tak, že by: (i) zpřístupňoval Software jako službu třetím stranám (software-as-a-service), (ii) poskytoval jako službu výstupy ze Software (service bureau) nebo (iii) jiným obdobným způsobem zneužíval Software k poskytování služeb.
 6. Klient ani žádný z Uživatelů nebude jakkoliv upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat ani převádět ze strojového kódu (disassemble) celý nebo jakoukoli část Software ani jakkoliv přistupovat ke zdrojovému kódu Software.
 7. Klient ani žádný z Uživatelů neumožní využití Software prostřednictvím duplikace, virtualizace nebo jiné obdobné technologie způsobem, v jehož důsledku by mohlo dojít k souběžnému užití téhož Klientského účtu.
 8. Klient ani žádný z Uživatelů nebude užívat Software při vývoji jiného software.
 9. Klient a všichni Uživatelé budou Software užívat výhradně a plně v souladu s aktuálními pravidly a závaznými postupy stanovenými v Dokumentaci, kterou je společnost YUAR oprávněna dle svého uvážení v průběhu trvání Licence upravovat a doplňovat.
 10. Klient ani žádný z Uživatelů nebude ze Software ani z jeho výstupů odstraňovat jakákoliv označení duševního vlastnictví a nebudou se pokoušet odstranit nebo obejít žádný z mechanismů ochrany duševního vlastnictví v Software nebo jeho výstupech.

Klient se zavazuje, že zajistí plnění povinností dle tohoto článku ze strany veškerých třetích osob tak, že za tímto účelem povinen s veškerými takovými osobami uzavřít smluvní vztahy zajišťující ochranu práv YUAR v míře odpovídající ochraně zaručované Licenční smlouvou a, pokud to je možné, zajistit plnění povinností těchto osob odpovídajícími smluvními sankcemi. Na žádost YUAR Klient zajistí, aby příslušné osoby uzavřely smlouvy zajišťující ochranu Software, ochranu Důvěrných Informací i duševního vlastnictví přímo s YUAR.

Není-li výslovně dohodnuto jinak, je Klient oprávněn Licence Vás opravňuje k užití Softwaru výhradně v mezích postupů, funkcionalit a účelů, k nimž byl společností YUAR výslovně určen a které jsou výslovně popsány v Dokumentaci.

Klient uzavřením této Licenční smlouvy bere na vědomí, že Software, Dokumentace nebo jejich části mohou být předmětem omezení vyplývajících z embarg, sankcí, kontroly vývozu a jiných obdobných omezení. Klient se zavazuje dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se embarg a kontroly vývozu, zejména platné a účinné zákonů a nařízení USA a EU. Klient současně prohlašuje a zaručuje, že není veden na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vedeném vládami států EU nebo USA, ani není občanem nebo obyvatelem státu, který je předmětem embarga vlády USA nebo států EU nebo některou z těchto vlád označen za zemi podporující terorismus. Klient je povinen zajistit, aby Software na základě jeho Licence nebyl zpřístupněn ani užíván v rozporu s restrikcemi dle tohoto odstavce.

OPEN SOURCE komponenty

Software může obsahovat nebo být poskytován s komponenty, které podléhají podmínkám licencí pro tzv. open source software (dále jen “Open Source Software”). Společnost YUAR Klientovi na základě písemné žádosti Klienta a v odpovídajícím rozsahu poskytne informaci, jaký Open Source Software je součástí Software. V rozsahu vyžadovaném podmínkami licence pro Open Source Software se ve vztahu k takovému Open Source Software použijí uvedené podmínky namísto podmínek této Licenční smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlučně, všechna ustanovení upravující přístup ke zdrojovému kódu, úpravy nebo reverzní inženýrství.

Užívání Software a uchování dat Klienta

Společnost YUAR není povinna Klientovi Software zpřístupnit, ani mu užívání Software umožnit. Zpřístupnění a užívání Software záleží zcela na uvážení společnosti YUAR. Tato Licenční smlouva se sjednává za účelem úpravy práv a povinností Stran pro případ, že tak učiní.

Software je Klientovi zpřístupněn prostřednictvím Klientského účtu ve webovém rozhraní Internetové stránky na základě Přihlašovacích Údajů. Software může být provozován pouze na takovém zařízení, které bude splňovat technické parametry popsané v Dokumentaci.

Společnost YUAR je oprávněna Přihlašovací Údaje kdykoliv za trvání Licenční smlouvy i po jejím ukončení zneplatnit či zrušit, zablokovat či pozastavit Klientovi Klientský účet a/nebo jakýmkoliv jiným Klientovi znemožnit užívání Software, a to bez předchozího upozornění.

Společnost YUAR je oprávněna, avšak není povinna uchovávat Data Klienta. V případě, že má Klient zájem na uchování svých Dat, je povinen si prostřednictvím příslušných funkcionalit Software zajistit jejich zálohu na vlastní úložiště. Klient není oprávněn požadovat přístup do Databáze Software a/nebo k Datům Klienta jinak než prostřednictvím Software.

Společnost YUAR přijímá oznámení Klienta týkající se nefunkčnosti a/nebo omezení funkcionality Software, vad a Chyb Software a podněty ke zlepšení fungování Software prostřednictvím e-mailové adresy: support@spaceplanning.app. Společnost YUAR nicméně není povinna na oznámení jakkoliv reagovat, vyřizovat je, ani zajišťovat jakoukoliv nápravu oznámených Chyb.

Porušení licenční smlouvy a nesprávné užívání Software

Uzavřením této Licenční smlouvy se Klient zavazuje zajistit, aby byl Software na základě Licence užíván v souladu s jejími podmínkami. V případě, že se Klient dozví o jakémkoliv: (i) porušení této Licenční smlouvy, (ii) skutečných či tvrzených porušení  práv duševního vlastnictví společnosti YUAR k Software, nebo (iii) neoprávněném použití Software, je povinen o tom neprodleně informovat společnost YUAR a poskytnout společnosti YUAR přiměřenou součinnost v souvislosti s jakoukoliv žalobou nebo řízením týkajícím se takových skutečností.

V případě, že v souvislosti s užíváním Software Klientem, zejména pak v případě: (i) užívání Software v rozporu s touto Licenční smlouvou nebo jiných porušení této Licenční smlouvy, (ii) nedodržení požadavků na použití Software uvedených v Dokumentaci nebo jinak nesprávného používání Software; (iii) úprav Software, vznese jakákoliv třetí osoba vůči společnosti YUAR jakýkoliv nárok, včetně nároků z titulu porušení práv z duševního vlastnictví, je Klient povinen společnost YUAR plně indemnifikovat (odškodnit) a převzít odpovědnost vůči dané třetí osobě, a to tak, že: (i) uspokojí příslušný nárok třetí osoby, a/nebo (ii) bude společnost YUAR procesně bránit proti uplatnění nároků této třetí osoby, a/nebo (iii) poskytne společnosti YUAR nezbytnou součinnost při obraně proti uplatněnému nároku a uhradí jí účelně vynaložené náklady na tuto obranu a/nebo (iv) nahradí společnosti YUAR veškerou újmu, ztrátu a náklady vzniklé v souvislosti s činností Klienta a nárokem třetí osoby. Volbu příslušného nároku provede s ohledem na účelnost a po konzultaci s Klientem společnost YUAR.

Omezení odpovědnosti

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Vzhledem k tomu, že Software je Klientovi poskytován bezúplatně a v rámci zkušebního provozu, je odpovědnost společnosti YUAR za Software, jeho Dokumentaci, jeho fungování a jeho výstupy zcela vyloučena, popřípadě je vyloučena v největším možném rozsahu, který platné zákony vztahující se na tuto Licenční smlouvu připouštějí. K vyloučení veškeré pochybnosti se sjednává, že společnost YUAR zejména nijak nezaručuje ani neodpovídá za to, zda Software: (i) bude vhodný pro jakékoliv užití; (ii) bude fungovat nepřetržitě nebo bez Chyb, nebo že společnost YUAR nebo jakákoli třetí strana opraví jakékoli Chyby nebo vyřeší jakýkoliv požadavek na podporu vztahující se k Software; (iii) bude interagovat s určitým softwarovými produkty; (iv) bude pracovat s určitým hardware nebo hardwarovými konfiguracemi; (v) bude poskytovat věcné či jinak správné výstupy.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY: Vzhledem k tomu, že Software je Klientovi poskytován bezúplatně a v rámci zkušebního provozu, neposkytuje společnost YUAR ani žádné další záruky za Software ani za Dokumentaci, ať již výslovné nebo implicitní, ať už vyplývající z právního jednání, zákona, zvyklostí, z obchodní praxe nebo z jiného právního titulu. K vyloučení veškerých pochybností se sjednává, že společnost YUAR neposkytuje zejména, nikoli však výlučně: (i) žádné záruky za obchodovatelnost, titul a vhodnost pro určitý účel, (ii) žádné záruky za to, že Software  neporušuje zákon a/nebo práva třetích osob (non-infringement), (iii) žádné záruky obvyklých vlastností, (iv) žádné záruky nerušeného užívání (non-interference), (v) žádné záruky za přesnost informačního obsahu, ani (vi) žádné jiné záruky či odpovědnost.

OMEZNÍ ZÁKONNÝCH ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI: V případě, že by Klientovi navzdory uvedenému vznikla jakákoliv práva ze záruk a/nebo odpovědnosti za jakékoliv vady či Chyby na základě kogentních ustanovení základě zákona či z jiného obdobného důvodu, bude trvání těchto práv omezeno v co největším rozsahu a na co nejkratší dobu povolenou zákonem.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU: Vzhledem k tomu, že tato Licenční smlouva je uzavřena za účelem užívání Software, který je Klientovi poskytován bezúplatně v rámci zkušebního provozu, je odpovědnost společnosti YUAR za jakékoliv škody, ztráty či újmu vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Licenční smlouvou vyloučena, popřípadě je vyloučena v největším možném rozsahu, který platné zákony vztahující se na tuto Licenční smlouvu připouštějí. K vyloučení veškerých pochybností se sjednává, že společnost YUAR v souvislosti s touto Licenční smlouvou a jejím plněním neodpovídá zejména za ztrátu příjmů, ušlý zisk, ztrátu výroby, přerušení podnikání, náklady způsobené prodlením, ztrátu možnosti užití, ztracené nebo nepřesné údaje a data, selhání bezpečnostních mechanismů nebo za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné, podmíněné nebo následné škody jakéhokoli druhu, a to i v případě, že o možnosti takové škody byla předem jakkoliv informována. Omezení odpovědnosti se vztahuje na veškeré nároky, bez ohledu na formu, ať již na nároky ze smlouvy, z deliktu (včetně nedbalosti), závazku odškodnění, objektivní či jiné odpovědnosti.

LIMIT NÁHRADY ŠKODY: Pro případ, že by společnosti YUAR na základě a/nebo v souvislosti s touto Licenční smlouvou měla navzdory shora uvedenému vzniknout jakákoliv odpovědnost za škodu, dohodly se Strany, že celková výše všech nároků Klienta z titulu odpovědnosti za takovou škodu je omezena a ve svém úhrnu nepřekročí částku 1 EUR.

Ustanovení tohoto článku zůstanou v platnosti i v případě zániku nebo ukončení Licenční smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost YUAR je oprávněna zpracovávat Osobní údaje Klienta, Uživatelů a příslušné osoby či osob jednajících za Klienta za účelem plnění této Licenční smlouvy.

Nad rámec uvedeného Klient uzavřením této Licenční smlouvy uděluje společnosti YUAR souhlas s následujícím zpracováním Osobních údajů:

 1. Společnost YUAR je oprávněna zpracovávat za účelem marketingu a dalšího vývoje Software údaje týkající se počtu a velikosti projektů realizovaných Klientem prostřednictvím Softwaru, včetně vstupů zadávaných Klientem do Software a cílových výměr. Tyto Osobní údaje budou zpracovávány bez propojení s názvy příslušných projektů. Společnost YUAR bude tyto Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této Licenční smlouvy a následně po dobu pěti (5) let od jejího ukončení.  
 2. Společnost YUAR je oprávněna po dobu trvání této Licenční smlouvy využívat funkce Software, které umožňují automaticky monitorovat, zda je užívání Software v souladu s podmínkami Licence, a které rozpoznají a oznámí společnosti YUAR, že došlo k instalaci nebo používání nelicencovaných nebo jinak protiprávních kopií Software. Společnost YUAR je za tímto účelem oprávněn zpracovat údaje, včetně Osobních údajů, týkající se instalace a užívání Software, a to po celou dobu trvání této Licenční smlouvy a následně po dobu pěti (5) let od jejího ukončení.
 3. Společnost YUAR je oprávněna po dobu trvání této Licenční smlouvy a po dobu pěti (5) let od jejího ukončení zpracovávat Osobní údaje Klienta, a to konkrétně jeho identifikační a kontaktní údaje (včetně kontaktního e-mailu) za účelem marketingu a zasílání reklamních sdělení týkajících se Software a dalších produktů YUAR.
 4. Společnost YUAR je oprávněna po dobu trvání této Licenční smlouvy a po dobu pěti (5) let od jejího ukončení zpracovávat Osobní údaje Klienta v souvislosti s jeho užíváním Internetové stránky, a to konkrétně jeho IP adresu a soubory cookies, pro statistické, analytické a marketingové účely a za těmito účely je společnost YUAR oprávněna předávat Osobní údaje Klienta ke zpracování třetím osobám, zejména pak společnosti Google Inc., se sídlem: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“), při využití aplikací Google Analytics a Google Visualisation API (Google Charts).

Zásady ochrany osobních údajů YUAR, které se týkají zpracování Osobních údajů, jsou zveřejněny na adrese https://spaceplanning.app/en/privacy-policy.

Mlčenlivost

Každá Strana se vůči druhé Straně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných Informacích druhé Strany a tyto Důvěrné Informace nezveřejňovat ani jakýmkoliv jiným způsobem nezpřístupňovat žádné třetí osobě. Povinnost se nevztahuje na Důvěrné Informace, které jsou

Porušením povinné mlčenlivosti není zpřístupnění Důvěrných informací vlastním zaměstnancům, zástupcům, subdodavatelům, profesionálním konzultantům a uvedených subjektů, avšak pouze v rozsahu, ve kterém tyto osoby Důvěrné Informace potřebují k plnění svých povinností vůči příslušné Straně (poskytnutí na principu need-to-know). V takovém případě je Strana poskytující Důvěrné Informace povinna zajistit, aby se příslušná osoba zavázala k dodržování mlčenlivosti nejméně v rozsahu vyplývajícím z této Licenční smlouvy .

Bez ohledu na výše uvedené je kterákoli ze Stran oprávněna zpřístupnit Důvěrné Informace, pokud je takové zpřístupnění vyžadováno zákonem, vyhláškou nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, a to za předpokladu, že: (i) zveřejní Důvěrné informace pouze v nezbytném rozsahu, (ii) informuje příjemce o důvěrnosti a k její zachování, a (iii) neprodleně oznámí druhé Straně takové zpřístupnění Důvěrných Informací.

Smluvní pokuty

V případě, že Klient poruší kteroukoliv povinnost dle odst. 4.4, 4.5 nebo 4.6 této Licenční smlouvy (podmínky užívání Software), je společnost YUAR oprávněn požadovat od Klienta zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 EUR, a to za každý jednotlivý případ porušení.

V případě, že Klient poruší kteroukoliv svoji povinnost dle čl. 10 (Důvěrné informace), je společnost YUAR oprávněna požadovat od Klienta zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 EUR, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na oprávnění společnosti YUAR požadovat zaplacení náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta dle Licenční smlouvy.

Vyšší moc

Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za jakékoli prodlení nebo nesplnění jakékoli povinnosti podle této Licenční smlouvy, pokud je takové prodlení nebo nesplnění povinností způsobeno událostmi, které nastanou po uzavření této Licenční smlouvy, jsou mimo přiměřenou kontrolu takové Strany, a které příslušná Strana při vynaložení obvyklé péče a opatrnosti nemohla předvídat ani odvrátit, jako je např. stávka, blokáda, válka, teroristický čin, povstání, nepokoje, požár, výbuch, přírodní katastrofa, selhání nebo omezení dodávek elektřiny či jiných médií, selhání nebo omezení telekomunikačních nebo datových sítí či služeb, DoS útok (hackerský útok směřující ke znepřístupnění služby), embargo nebo odmítnutí příslušných povolení vládní agenturou.

Doba trvání a ukončení

Tato Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoliv ze strany je oprávněna tuto Licenční smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodů s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) vypovědět.

Klient je oprávněn smluvní vztah založený touto Licenční smlouvou bez uvedení důvodů s okamžitou účinností ukončit rovněž zrušením svého Klientského účtu ve webovém rozhraní Internetové stránky. Zrušení Klientského účtu má účinky výpovědi Licenční smlouvy. Zrušení Klientského účtu je účinné vykonáním všech požadovaných kroků, včetně případného zadání Přihlašovacích údajů Klienta a ověření přes e-mailovou schránku Klienta. 

Společnost YUAR je oprávněna tuto Licenční smlouvu ukončit s okamžitou účinností i bez uvedení důvodů rovněž přímým zrušením Klientského účtu Klienta. Společnost YUAR o zrušení Klientského účtu Klienta zpravidla informuje pět (5) pracovních dní zasláním upozornění na e-mailovou adresu Klienta. V případě, že k ukončení dochází v souvislosti s porušením povinností Klienta dle této Licenční smlouvy, společnost YUAR jej o zrušení Klientského účtu zpravidla předem neinformuje. Zrušení klientského účtu má účinky výpovědi Licenční smlouvy.

V případě ukončení právního vztahu založeného Licenční smlouvou zaniká Licence. Společnost YUAR po ukončení zneplatní Přihlašovací údaje. K vyloučení pochybností se sjednává, že společnost YUAR není povinna ani po ukončení smluvního vztahu Klientovi poskytovat jakýkoliv přístup ke Klientskému účtu, k Software, do Databáze Software ani k Datům Klienta. Klient nemá nárok na vydání Dat Klienta v jakékoliv formě. Společnost YUAR je oprávněna Klientský účet i veškerá Data Klienta bez splnění jakýchkoliv podmínek ihned odstranit.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení této Licenční smlouvy jsou smluvní podmínky a povinnosti Klienta stanovené touto Licenční smlouvou jsou pro Klienta závazné do té doby, dokud je Klientovi umožněn přístup k Softwaru. To platí zejména, nikoliv však výlučně, v případě výpovědi této Licenční smlouvy kteroukoliv ze Stran.

Strany se dohodly, že ustanovení článku 2, odst. 4.3 až 4.8, článku 7, článku 8, článku 10, článku 11 a článku 14 této Licenční smlouvy zůstanou v rozsahu, který bude nadále relevantní, v platnosti i po ukončení smluvního vztahu, a to bez časového omezení.

Rozhodné právo a jurisdikční doložka

Tato Licenční smlouva se řídí výhradně právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizní normy. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Licenční smlouvou, Software a/nebo Licencí, budou s konečnou platností rozhodovány soudy České republiky. Příslušným k řešení sporů bude, pokud je volba místní příslušnosti dle rozhodného práva přípustná, vždy věcně příslušný soud v místě sídla společnosti YUAR.

Změny licenční smlouvy

Společnost YUAR si vyhrazuje právo kdykoliv za trvání Licence aktualizovat nebo změnit podmínky pro své licenční smlouvy k Software. V takovém případě je společnost YUAR oprávněna předložit Klientovi návrh nového znění této Licenčních smlouvy ke schválení prostřednictvím webového rozhraní Internetové stránky. Klient vysloví souhlas se změnou Licenční smlouvy zakliknutím příslušné možnosti souhlasu s novým zněním Licenční smlouvy nebo jiným vhodným způsobem ve webovém rozhraní Internetové stránky. Okamžikem akceptace ze strany Klienta dochází k uzavření dodatku k této Licenční smlouvě, kterým je stávající znění Licenční smlouvy nahrazeno novým zněním. Společnost YUAR je oprávněna podmínit přístup Klienta ke Klientskému účtu a užívání Software odsouhlasením nových podmínek Licenční smlouvy.

Společnost YUAR je na rámec uvedeného oprávněna rovněž jednostranně měnit podmínky této Licenční smlouvy nebo do ní přidávat nová ustanovení, pokud dle jejího uvážení vznikne důvodná potřeba takových změn nebo doplnění. K vyloučení pochybností se stanoví, že za důvodnou bude vždy považována potřeba změnit nebo nově a výslovně upravit práva a povinnosti Stran v souvislosti s: (i) legislativními změnami, (ii) změnami dostupných technologií, nebo (iii) změnami obchodní politiky společnosti YUAR. Návrhy změn a/nebo dodatků této Licenční smlouvy, a to případně též ve formě úplného znění této Licenční smlouvy, v takovém případě budou Klientovi zaslány nejméně dva (2) měsíce před navrhovaným datem účinnosti příslušné změny. V případě, že Klient s navrhovanou změnou nebude souhlasit, budete mít právo ukončit tuto Licenční smlouvu s účinností ke dni bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované změny, a to písemným oznámením doručením společnosti YUAR nejpozději k uvedenému datu. V případě, že nedojde k ukončení Licenční smlouvy dle předchozí věty, stane se vůči Klientovi nové znění Licenční smlouvy závazným a účinným ode dne účinnosti uvedeného v návrhu příslušné změny této Licenční smlouvy.

Oznámení a pravidla pro doručování

Veškeré úkony stran v souvislosti s Licenční smlouvou, musejí být učiněny písemně. Oznámení a výzvy zasílané emailem budou považovány za písemné, není-li výslovně stanoveno jinak, budou-li odeslány prostřednictvím e-mailových adres Stran.

Strany se dále dohodly, že oznámení a právní jednání provedená v souladu s tímto článkem a na adresy v souladu s ním určené budou považována za doručená:

 1. při doručování doporučenou poštou dnem převzetí zásilky, nebo desátým (10.) dnem od uložení zásilky u poštovního doručovatele;
 2. při doručování přes datovou schránku okamžikem prvního přihlášení adresáta do datové schránky po dodání příslušné datové zprávy, nejpozději však desátým (10.) dnem od dodání zprávy do jeho datové schránky;
 3. při doručování kurýrem dnem převzetí zásilky adresátem, případně okamžikem, kdy zásilku adresát odmítne převzít;
 4. při doručování e-mailem okamžikem doručení potvrzení o převzetí e-mailové zprávy, nejpozději však třetím (3.) pracovním dnem od odeslání.

Kontaktní údaje společnosti YUAR jsou následující:

Kontaktní údaje Klienta jsou identifikační údaje zadané při založení Klientského účtu, popřípadě údaje Klientem změněné či nově zadané prostřednictvím jeho Klientského účtu.

Kterákoliv Strana je oprávněna druhé Straně oznámením učiněným v souladu s tímto článkem sdělit novou doručovací adresu, kontakt nebo oprávněnou osobu.

Závěrečné ustanovení

Pokud kterýkoli soud nebo správní orgán příslušné jurisdikce rozhodne, že kterékoli ustanovení této Licenční smlouvy je neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení ostatní ustanovení této Licenční smlouvy. Všechna ustanovení, která nejsou touto neplatností nebo nevymahatelností dotčena, zůstávají platná a účinná. Strany jsou v takovém případě povinny nahradit uvedené neplatné nebo nevymahatelné ustanovení Licenční smlouvy novým ustanovením, platným a vymahatelným, které v co největší míře nahradí ekonomické, právní a obchodní cíle neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. V případě, že se Strany na obsahu uvedeného náhradního ustanovení nedohodnou a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení připraví kteroukoliv ze Stran o podstatnou výhodu, kterou původně předpokládala, má dotčená Strana právo tuto Licenční smlouvu písemně vypovědět s okamžitým účinkem (bez výpovědní doby).