Sign-in Register Test Made by

Zásady pro nakládání s osobními údaji

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Tento dokument obsahuje shrnutí hlavních zásad a informací společnosti YUAR s.r.o., IČ: 28447476, DIČ: CZ 28447476, se sídlem: Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále jen „Společnost“ nebo „YUAR“) týkajících se nakládání, zpracování a ochraně osobních údajů zpracovávaných Společností, jakožto správcem osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů společností YUAR nepodléhá povinnosti ustavit pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 GDPR.

Jaké osobní údaje YUAR zpracovává a jak je získává?

Osobní údaje, které o Vás YUAR zpracovává, lze rozčlenit podle jednotlivých účelů zpracování způsobem, který je popsán níže.

Pro účely uzavření a plnění licenční smlouvy k užívání aplikace s „Spaceplanning.app“  a jejích variant (dále jen „Software“) jsou to zejména následující údaje:

Pro účely monitorování, zda je užívání Software z Vaší strany v souladu s podmínkami licenční smlouvy, jsou to zejména následující údaje:

Pro účely dalšího vývoje Software dále v případě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů společnost YUAR zpracovává zejména následující údaje:

V případě neudělení a/nebo odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem společnost YUAR zpracovává anonymizovaná data v rozsahu dle písm. (b) a (c) výše ve formě, která znemožňuje jejich propojení s Vašimi osobními údaji.

Pro účely marketingu dále v případě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů společnost YUAR rovněž zpracovává identifikační a kontaktní údaje uvedené v bodě 2.2 výše.

Pro účely zlepšení fungování Software a webových stránek využívají internetové stránky, na nichž je zpřístupněn Software, soubory cookies. YUAR tedy zpracovává údaje o Vašem dosavadním užívání Software a webových stránek (viz technické údaje dle bodu 2.2 výše). Většina používaných souborů cookies jsou tzv. „session cookies“, které jsou odstraněny po uzavření webového prohlížeče, ostatní soubory cookies zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies umožňují YUAR rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Poskytnutí cookies není smluvním ani zákonným požadavkem. Soubory cookies můžete v zařízení kdykoliv smazat a po jejich odstranění YUAR nemůže zpracovávat žádné informace obsažené v souboru cookies. Můžete dále upravit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a povolovali cookies vždy individuálně, případně zakázat cookies v konkrétních případech nebo všeobecně, nebo aktivovat automatické mazání cookies. Funkce Softwaru nicméně mohou být omezeny, pokud jsou cookies deaktivovány.

Pro účely statistické, analytické a marketingové dále YUAR zpracovává Vaše údaje poskytnuté při používání Software s využitím aplikací Google Analytics a Google Visualisation API  (Google Charts), poskytované společností Google, Inc., se sídlem: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Tato služba používá IP adresu a soubory cookies, které jsou převedeny na server Google v USA. Následně jsou tyto údaje použity společností Google pro účely vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, sestavování přehledů o aktivitách webové stránky YUAR a poskytování dalších služeb. Poskytnutí osobních údajů pro zpracování ve službě Google Analytics a Google Charts není smluvní ani zákonnou povinností, v nastavení prohlížeče můžete instalaci cookies zakázat. V takovém případě však nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek YUAR.

Osobní údaje získává YUAR především přímo od Vás v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy při registraci klientského účtu prostřednictvím webového rozhraní internetové stránky http://spaceplanning.app a dále v souvislosti se samotným užíváním Software.

Jak osobní údaje YUAR využívá a po jakou dobu?

Vaše osobní údaje využívá YUAR zejména k následujícím účelům:

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány za účelem automatizovaného rozhodování nebo profilování dle čl. 22 GDPR, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás významně dotýkalo. K vyloučení pochybností uvádíme, že v případě automatizovaného monitorování, zda jsou z Vaší strany dodržovány smluvní podmínky (viz bod 3.1. písm. (e) výše), dochází k následnému vyhodnocení získaných údajů a rozhodnutí ze strany pracovníků YUAR.

Vaše osobní údaje uchovává YUAR jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje, které YUAR zpracovává na základě Vašeho souhlasu, jsou uchovávány po dobu pěti (5) let od ukončení smluvního vztahu nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Právní základ zpracování vašich osobních údajů

Právní základ, který YUAR umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje YUAR zpracovává. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě může YUAR zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

Oprávněnými zájmy, pro něž jsou Vaše osobní údaje zpracovávány jsou zejména: (i) uplatnění nároků ze smluv, (ii) kontrola plnění smluvních podmínek; a/nebo (iii) ochrana majetku YUAR.

YUAR zpracovává Vaše osobní údaje rovněž na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR), a to: (i) pro účely přímého marketingu, tj. nabídky produktů, informování o novinkách nebo jiná obchodní sdělení, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu nebo telefonickým kontaktem; (ii) pro účely nepřímého marketingu, (iii) pro účely statistické a analytické, a (iv) pro účely dalšího vývoje a zdokonalování Software.

Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete neposkytnout, kdykoliv jej omezit nebo odvolat, a to: (i) prostřednictvím příslušné volby v rámci svého klientského účtu, (ii) oznámením o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaným z Vašeho kontaktního e-mailu na e-mailovou adresu: support@spaceplanning.app.

Komu poskytuje YUAR vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje může YUAR poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí EU, avšak nikoliv subjektům se sídlem mimo EU/EHP. Výjimku představuje předání osobních údajů do následujících třetích zemí. Záruky zajištění odpovídající ochrany osobních údajů v souladu s GDPR jsou uvedeny v tabulce níže:

Cílová země Rozsah a účel předání Zajištění ochrany
Spojené státy Americké Zpracování technických údajů, tj. IP adresy a cookies, společností Google v souvislosti s využíváním aplikací Google Analytics a Google Charts.   Standardní smluvní doložka dle Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 (2010/87/EU) o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Jaká jsou vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte prosím YUAR s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

V případě přesvědčení, že došlo v souvislosti se zpracování osobních údajů k porušení Vašich práv, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Tím je v dané věci Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; web: www.uoou.cz.

Jak YUAR chrání vaše osobní údaje

Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva?

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se na nás obrátit následujícími způsoby:

  1. písemně zasláním žádosti na adresu naší kanceláře: Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, Česká republika;
  2. elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, v záložce „Kontakty“ https://yuar.eu/kontakty-2/;
  3. elektronicky prostřednictvím e-mailové adres info@yuar.eu,
    support@spaceplanning.app;
  4. telefonicky na našem čísle +420 220 870 006;
  5. jiným způsobem, který dosud využíváte pro komunikaci s námi.